Albert de Vries: Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC)

Werken met doelen omdenken: scenario's ontwerpen

Download: het boekje - de handleiding - de werkbladen op A4 - de werkbladen op PC in te vullen

Er is door de Academie voor Ervarend Leren een filmpje gepubliceerd over aansluiten bij de leer- en werkstijl van kinderen. Klik hier.

 

In opdracht van Kinderopvangorganisaties De Bakermat en Stichting Istia is er, op bais van ervarend leren, een pedagogisch beleidsplan geschreven: Hier te downloaden: Aansluiten bij ontdekkingsvreugde van het kleine kind.

 

  

'GOH!" is bij ons te bestellen via bol.com (klik hier)

Is uitverkocht. Wordt najaar 2019 herdrukt.
  Te bestellen bij bol.com (klik hier) of de boekhandel
Smeden van het goud onder de berenhuid   Ervaringsleren cultiveren
Albert de Vries & Thijs Schiphorst: 'GOH!' Onbegrepen gedrag. Bron van Creativiteit.

De werkbladen die gehanteerd worden in "GOH' zijn hier te downloaden.

Anne Machiel, Léontine Vreeman, Albert de Vries: Smeden van het goud onder de berenhuid. Aan-sluiten bij wilsrichtingen.

Albert de Vries: Ervaringsleren cultiveren, Onderzoek in eigen werk

Klik op de afbeeldingen voor nadere informatie

 

Te downloaden publicaties:
Albert de Vries (red.) e.a. Karin Derksen & Albert de Vries  
Andere publicaties, die zijn uitgegeven door de Stichting Onderzoek je eigen werk tussen 1991 en 2003 op het gebied van gehandicaptenzorg, onderwijs, landbouw, (para)medische cure, rechtspraak en efficiency, zijn hier te bekijken en te downloaden.
Albert de Vries, u.A.: Biodynamische Landwirtschaft als Kultur der Intuition. Am Beispiel der Regulie-rung von Blacken. Good practice OlmenEs, in het kader van Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg VGN Pijler 3. Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC methode).

 

Albert de Vries & Thijs Schiphorst: 'GOH!' Onbegrepen gedrag. Bron van Creativiteit. 104 blz. € 16,20

Wat zou er gebeuren als je even stilstaat bij wat je in storend gedrag tegenkomt? Wat, als je die situatie niet als storend, maar als onbegrepen opvat? Je kunt je niet voorstellen wat de ander met zijn handelen hoopt te bereiken. In welke, onbekende wereld bevindt hij zich? Als je er zo tegenaan kijkt, zie je de kloof tussen de ander en jezelf onder ogen. Dit roept de vraag op hoe je die kloof kunt overbruggen. Er zijn momenten waarop je je in een onbegrepen situatie niet laat tegenhouden door irritatie, angst of twijfel, maar ‘out of the box’ handelt. Dan blijk je te kunnen aansluiten bij de ander met een spontane, intuïtieve handeling, die we ook wel een ‘gelukte onverwachte handeling’ (goh) noemen.

In concrete praktijksituaties, die verschenen tijdens het coachen van begeleiders van mensen met autisme, hebben we onderzocht welke succesfactoren bij die gelukte onverwachte handelingen een rol spelen. Via inlevend waarnemen, ontwerpend verkennen of reflecterend benoemen kan men zich de bij deze succesfactoren behorende vaardigheden eigen maken. Deze drie technieken hebben we uitgewerkt in werkbladen.

Het bleek van belang dat de begeleider de verworven inzichten ook met zijn collega’s kan delen. We hebben de werkwijze van de teamvergadering aangepast en eveneens in werkbladen uitgewerkt. We laten zien hoe de teambespreking een plek, een werkplaats kan worden om samen op avontuur te gaan rond het onbegrepene. Hiermee creëer je een lerende organisatie.

Op leidinggevend niveau verkennen we hoe ook een directeur of manager zijn verbindende, wekkende en sturende vaardigheden kan vergroten en verdiepen door het onbegrepene op te zoeken.

De in het boek gehanteerde werkbladen zijn hier te downloaden.terug

 

Smeden van het goud onder de berenhuidAnne Machiel, Léontine Vreeman, Albert de Vries: Smeden van het goud onder de berenhuid. Aansluiten bij wilsrichtingen, 72 blz.,    € 8,-
Begaafdheid, dyslectie, ADHD, autisme. Het regent etiketten. Elk kind lijkt met zijn/haar specifieke, al dan niet storende gedrag om een eigen benadering te vragen. Vanuit die etikettering is dat doorgaans een probleemgerichte bena-dering.

Verrassend en verfrissend in dit werkboek is de slag die gemaakt wordt van een probleemgerichte naar een kwaliteitsgerichte benadering. De auteurs gaan er vanuit dat elk kind kwaliteit in zich draagt, hier benoemd met het begrip wilsrichting. Dat is het ?goud onder de berenhuid?.

In dit werkboek krijgt de lezer handvatten om dit goud te 'smeden' en zo het kind te helpen in zijn kwaliteit te verschijnen. Dit smeden, zo wordt ook duidelijk, vraagt een positieve, creatieve basishouding, maar bovenal moed om het 'niet weten' uit te houden, te durven in te stappen en je dan te laten verrassen door de onverwachte geschenken.

De auteurs gaan zelfs zo ver dat ze er op vertrouwen dat vernieuwing van het onderwijs op deze wijze tot stand komt. Daar geven ze ook voorbeelden van.

Het werkboek is in eerste instantie geschreven vanuit het werken met begaafde kinderen in het basisonderwijs. Er komt echter een verrassend, maar wel consequent, antwoord hoe bij die kinderen aan te sluiten.

Een belangrijk element dat naar voren komt, en waar vele praktische tips en voorbeelden bij worden gegeven, is het werken met visie, dagelijks met de kinderen in de klas. Een aanzet wordt gegeven tot het anders vormgeven van toetsen.

Dit werkboek is niet alleen interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs, maar ook voor leerkrachten in elk onderwijs en net zo goed voor ouders. Wanneer je het als voorbeeld leest voor een kwalitatieve en menswaardige benadering is dit werkboek ook interessant voor iedereen die met mensen werkt en iets anders zoekt dan een probleemgerichte benadering.terug

Tine Verhagen: ‘Ketenen tot vrijheid. Demonstraties sociaaltherapie’, opgetekend door Albert de Vries, 36 blz., € 6,—

Uit het voorwoord: Schetsen van situaties uit de praktijk van alledag van een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap.
Heel mooi wordt zichtbaar hoe Tine, zonder zich te verliezen in een grenzeloos meegaan, vanuit een positieve grondhouding, vanuit een ‘ja-zeggen’, meebeweegt met bewoners. ‘Ik ga in op wat nodig is’, zegt Tine in dit boekje: ‘Dat geeft mij vrijheid.’
‘Vrijheid’ is een belangrijk thema in het werk van Tine Verhagen. Geen vrijblijvende aangelegenheid, maar iets waar actief, met verantwoordelijkheids-besef, aan gewerkt wordt, iets dat gecultiveerd wordt."

 

 

Ervaringsleren cultiverenAlbert de Vries: Ervaringsleren cultiveren, Onderzoek in eigen werk,
280 blz., 2004, Academische Uitgeverij Eburon,  €  29,50       

Ervaringsleren en coachen bij ervarend leren staan in de huidige turbulente tijd, waar het aan komt op initiatiefkracht, sterk in de belangstelling. Nog niet eerder werd er zo consequent uitgegaan van en methodisch voortgeborduurd op stilzwijgende kennis, de wijsheid die in het handelen zit. Menswaardigheid en duurzaamheid worden met dit ontwikkelingsonderzoek handen en voeten gegeven.

Mensen blijken in verbinding met een concrete omgeving meer te kunnen en te weten dan wanneer er abstract, via bijvoorbeeld een doelstelling, een appèl op ze gedaan wordt. Hoe is het werken met die ervaringskennis te stimuleren? Hoe is leiding te geven wanneer de organisatieprocessen niet langer van bovenaf beheersbaar zouden zijn? Is dat beheersen nodig wanneer gebruik gemaakt wordt van creativiteit en betrokkenheid van mensen? In dit ontwikkelings-onderzoek worden handen en voeten gegeven aan ervarend leren en coachen bij ervarend leren. Nog niet eerder werd er zo consequent uitgegaan van en methodisch voortgeborduurd op stilzwijgende kennis, op de wijsheid die in het handelen zit. Reflecteren komt naar voren als een inleven, meebewegen en meedoen. De praktijktheorie van het ervarend leren en het coachen worden uitgewerkt met behulp van de drie dimensies van professionaliteit: visie, basishouding en techniek. De ontwikkelde technieken worden geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden uit landbouw, zorg, onderwijspraktijk en management.

In het boek verschijnt een originele theorie en praktijk. Het is een voorbeeld van een nieuwe vorm van sociaal wetenschappelijk onderzoek (ontwikkelingsonderzoek) waarin onderzoeken en ontwerpen samen opgaan. Het is een interessant en uitdagend boek voor al die mensen die (leren te) reflecteren en coachen in hun werk: in zorg, onderwijs, management en dienstverlening. Met enerzijds hoofdstukken waarin concrete handvaten voor de praktijk gegeven worden en anderzijds hoofdstukken waarin voor docenten, onderzoekers en mensen die hun eigen weg willen ontwikkelen theoretische kaders en visies worden aangereikt.

Er zijn samenvattingen in het

 


Hier te downloaden:Albert de Vries (redactie), Wendy Kattenpoel, Anne Machiel & Marjan Rensink (2014): Naar zelf denkende en zelfstandig handelende leerlingen én leerkrachten

Inhoud:
Maatwerk voor één leerling leidt tot vitaler en effectiever onderwijs voor de hele klas.
Speelveld bieden aan de leerling om als deskundige zijn eigen leerproces vorm te geven.
Een uitdagende context zet leerlingen in beweging.
Toetsen ontwerpen vanuit de ervaring in een buitenschoolse werkelijkheid.


Hier te downloaden: Karin Derksen & Albeft de Vries: Leidinggeven is werken met wat zich aandient. Ontdekken en benutten van wat er in potentie is.

Uit: Opleiding & Ontwikkeling. Jrg. 27, mei-juni 2014, nr 3, blz. 8-13

De laatste jaren is er veel aandacht voor het werken aan en ontwikkelen van talenten. In de themareeks Leiderschapsontwikkeling kijken we deze keer naar 'leiden vanuit talenten'. Welk leiderschap en wat voor leiderschapsontwikkeling is daarvoor nodig?

terug


Hier te downloaden: Versterken participatie op Iambe, project april-juli 2014.

Op de zorgbakkerij Iambe, in Amsterdam, bereidt men zich voor op de ontwikkelingen in de zorg, de WMO en de overgang naar de gemeenten van het zorgbudget, door zelf het thema 'participatie' actief op te pakken. Een kijkje in hun keuken.


Hier te downloaden: Albert de Vries, Hansuehli Dierauer, Herman lutke Schipholt, Andreas Steinemann, Walter Weidmann (2010): Biodynamische Landwirtschaft als Kultur der Intuition. Am Beispiel der Regulierung von Blacken.

Op basis van het verslag: ‘Versterken individuele besluitvaardigheid op de werkvloer’ over een project dat in 2012 in OlmenEs is uitgevoerd door Albert de Vries en dat medegefinancierd is door het Europees Sociaal Fonds, Actie E, is er in het kader van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Pijler 3, een Good practice OlmenEs beschreven. Deze Good Practice, met de naam: Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC methode) is hier te downloaden.

De in dit project gebruikte set werkbladen zijn ook te downloaden.

U kunt hier ook het volledige verslag(‘Versterken individuele besluitvaardigheid op de werkvloer’) downloaden.

terug